Otomasyon Sözleşmesi

                                  HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARIN BİLGİLERİ:

 

Bu sözleşme bir tarafta Akan Yürekli (adres Küçükbakkalköy mah. Dudullu cad No: 23-25B Brandium R2 blok daire 229 29603451156 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim Akan Yürekli E-Ticaret Otomasyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile diğer tarafta  (İşletme Sahibi……………………) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İş bu sözleşme müşterinin www.amazon.com adresli internet sitesinden Akan Yürekli tarafından işletme adına açılan mağazalarda ürünlerin yüklenmesi, pazarlanması, ürünlerin bulunması, müşteri bulma ve mağazanın işletilmesi ile ödenecek ücretleri ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Madde 3 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH:

 

3.1:İş bu sözleşme 1 senelik olup, sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer.

Taraflar anlaşarak bu sözleşme yılı içerisinde veya 1 yıllık sürenin sonunda fesih edebilecekleri gibi sözleşme süresi sonunda 30 gün içerisinde sözleşmeyi karşılıklı anlaşacak şekilde uzatabileceklerdir.

 

3.2:İşletme sahibi sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı fesih etmek isterse veya Akan Yürekli’ye ait olan karı vermez ise; Akan Yürekli’nin sözleşme konusu iş  ve işlemler ile ilgili tüm masraflarını karşılamanın yanında  50.000 USD ceza-i şartı Akın YÜREKLİ ye ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın ödemek zorundadır.

 

3.3:Mağaza açıldıktan 4 ay sonra, işletme sahibinin tüm eğitim ve diğer sorumluluklarını kusursuz yerine getirmiş olması kaydı ile ve de tam ve eksizsiz çalışmasına rağmen bu süre içerisinde verilen giriş ücreti kadar kar elde edilmezse, İşletme sahibi giriş ücretinden yapılan masraflar   düşüldükten sonra kalan bakiyeyi isteyebilecektir.

 

3.4:Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu 10 gün içerisinde düzeltilmesini yazılı bir şekilde (e posta, sms, e mail, ihtarname vs ile olacak şekilde) isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme ve zararı ile diğer tüm hak ve alacaklarını talep etme hakkına sahip olacaktır. Cezai şart tazminatı hükümleri saklıdır.

 

3.5. İş sahibi sözleşmeyi haksız ve mesnetsiz olarak feshetmesi, sözleşmede yazılı yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi sonucu Akın YÜREKLİ tarafından sözleşmeyi haklı sebeple fesih etmesine sebebiyet vermesi durumunda İş sahibi Akın YÜREKLİ’ye 50.000 USD ceza-i şartı ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın ödemek zorundadır.

 

 

Madde 4 :TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI:

 

4.1 İşletme sahibi yalnızca www.amazon.com sitesinde belirtilmiş olan bilgilerin kullanımı için Akan Yürekli’ye izin verdiğini beyan,kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgileri Akan YÜREKLİ’den gizlemesi veyahut yapılan hesap şifresi vs. gibi değişikliklerin bildirilmemesi halinde Akan yürekli sözleşmeyi derhal feshedebilecek ve işletme sahibi sözleşmeye aykırı davranmış sayılmış olarak kabul edilecek olup yukarıda bahsi geçen 50.000 USD ceza-i şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşletme Sahibinin Şirket ve Banka Hesap bilgilerinin www.amazon.com amacı dışında kullanılması halinde Akan Yürekli hukuki ve cezai sorumluluğu bulunduğunu kabul eder.

 

 

4.2 Akan Yürekli tarafından www.amazon.com sitesinde açılan mağazalarda satılan ürünler için kazanç garantisi verilirken mağaza açılış tarihinden itibaren 4. Ayın sonunda hesap sahibinin başlangıçta verdiği tutar kadar kar sağlanacağı taahhüt edilmektedir. İşletme sahibi Akan Yürekli’ye ait olan aşağıda belirtilen oranda kar payını her ayın sonunda vermezse, Akan Yürekli işletme sahibine tazminat açma hakkına sahiptir.

 

 

4.3 Ürünlerin satın alma bedellerini ve tüm masrafları işletme sahibi karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedir. İşletme sahibi Ürünlerin satın alma bedelleri ve masrafları Akan Yürekli’nin talebinden itibaren 3  iş günü içerisinde karşılamaması halinde sözleşmenin 3.3 maddesinde ki cezai şart hükümleri aynen uygulanır.

 

4.4 Satılan ürünlerden elde edilen karın %30’u Akan Yürekli’ye, % 70 ‘i ise iş sahibine ait olacaktır.

4.5 Akan yürekli tarafından www.amazon.com sitesinde işletme adına açılan ve yönetilen mağazalarda satılan ürünlerin ödemeleri işletmenin payoneer hesabına yatırılacak, payoneer hesabından Akan Yürekli tarafından kar sözleşmesine göre her ayın son gününde, son günün tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonra ki iş gününde pay edilecektir. Ödeme günü geldiğinde Akan Yürekli’ye ait kar oranını her ayın son gününde, son günün tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonra ki iş gününde ödemeyen iş sahibine Akan Yürekli ödenmeyen bedele mevduata uygulanan en yüksek banka faizi uygulanarak işletme sahibinden tahsil edebilecektir.

 

4.6 Mağaza herhangi bir nedenden dolayı kapatılması durumunda (suspend, 3 ASİN) İşletme sahibine ait mağaza hesapları (www.amazon.com ) Akan Yürekli tarafından kurtarılacak ya da yeni hesap açılacaktır. Amazonun uhdesinde kalan paralar ise en fazla 180 gün içerisinde geri alınacak ve sözleşme gereği işletme sahibine ödenecektir. Akan YÜREKLİ’nin Amazonun uhdesinde kalan paralar en fazla 180 gün içerisinde kendi kusuru olmaığı halde iade alamaası durumunda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.7 İş bu sözleşme gereğince Akan Yürekli işletmeniz adına www.amazon.com sitesinde açılan mağazalarla ilgili olarak oluşabilecek vergi, vergi cezası, Sgk primi, sgk tarafından verilecek para cezası, yine herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından verilecek her türlü ceza ile talep edilecek her türlü tazminattan ve de benzeri yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır.

 

4.8 Sözleşmenin sona erdiği tarihte Akan Yürekli İşletme Sahibi adına açtığı mağaza hesaplarını ayrıca bir bedel istemeksizin işletme sahibine veyahut işletme sahibinin istediği herhangi bir kişiye yazılı talepte bulunmak şartı ile devretmekle yükümlüdür.

 

4.9 Akan Yürekli mağazanın devri ile birlikte İşletme sahibine mağaza yönetimi ve mağaza da olan ürünler için eğitim verecektir.

 

Madde 5 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

 

5.1İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

5.2İş bu sözleşmede bildirilen adresler; tarafların tebligat adresi olup, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı yapılması, aksi taktirde bildirilen adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

İş bu 5 madde ve 3 sayfadan oluşan sözleşme tarafların hür iradeleri ile okunup,

imzalanmıştır.